میدانی اولین بوسه چطور کشف شد؟ در زمان‌های بسیار قدیم، زن و مردی پینه دوز یک روز به هنگام کار بوس را کشف کردند. مرد دست‌هایش به کار بود. تکه نخی را به دندان کَند. به زنش گفت بیا این را از لب من بردار و بیندا. زن هم …