نزدیک به  دو سال پیش، تصویری ازخودمان؛ چند دختر و پسر جوان که روی تپه‌ای برفی ایستاده‌ایم و لبخند بر لب داریم؛ در اینستاگرام منتشر کردم. ذیل عکس پرسیده بودم شاخص های شاد بودن چیست و چطور می‌توان همیشه شاد زندگی  کرد؟ امروز اگر به عنوان مخاطب خود، در پی …