درباره من

اینجا  سی و چند سالگی ام را منتشر می‌کنم. عقاید و آرایی که نه شاید درست باشد و نه غلط! صرفا بازگوی خط فکری این روزهای من است.

و این روزها همچون گذشته آرزوی آدمیزاد شدن دارم و بدان امیدوارم.

نظرات بسته اند